Όροι Ενοικίασης


 • 1. Το αυτοκίνητο βρίσκεται στην αποκλειστική κυριότητα, νομή και κατοχή της 'BEST RENT' και σε άριστη μηχανική κατάσταση την οποία διαπίστωσε ο μισθωτής, συνοδεύεται δε από ελαστικά, τα αναγκαία εργαλεία, εξαρτήματα και εξοπλισμό, τα οποία υποχρεούται ο μισθωτής να επιστρέψει μαζί με το αυτοκίνητο στον τόπο και χρόνο, που έχει συμφωνηθεί με το παρόν.
 • 2. Απαγορεύεται ρητά το αυτοκίνητο να χρησιμοποιηθεί
  • (α) κατά παράβαση των όρων του παρόντος ασφαλιστήριου συμβολαίου
  • (β) για την μεταφορά προσώπων (ή πραγμάτων) προς ενοικίαση
  • (γ) για μεταφορά περισσότερων προσώπων από ότι έχει άδεια
  • (δ) για έλξη trailer ή άλλων αντικειμένων
  • (ε) για μεταφορά βαρέων αντικειμένων, αποσκευών, εύφλεκτων υλικών, ναρκωτικών
  • (στ) σε αγώνες, δοκιμαστική οδήγηση ή διαγωνισμό
  • (ζ) αν ο πελάτης ή οποιοσδήποτε άλλος οδηγός του οχήματος είναι υπό την επήρεια αλκοόλ, φαρμάκων, ναρκωτικών ή βαρβιτουρικών
 • 3. Κατά την διάρκεια της μίσθωσης, υποχρεούται ο μισθωτής να προφυλάσσει το αυτοκίνητο, να ελέγχει τη μηχανική του κατάσταση, την ύπαρξη λαδιού, νερού, καθώς επίσης την κατάσταση των ελαστικών του και την εν γένει ασφάλεια κίνησης του.
 • 4. Ο υπογράφων το παρόν ως αντιπρόσωπος του μισθωτή ευθύνεται αλληλεγγύως και εις ολόκληρο με το μισθωτή.
 • 5. Ο μισθωτής υποχρεούται στην καταβολή του μισθώματος όπως συμφωνήθηκε και στον τόπο που συμφωνήθηκε με τις τυχόν πρόσθετες επιβαρύνσεις. Η μη παράδοση του αυτοκινήτου στον συμφωνηθέντα χρόνο και τόπο εις χείρας της εκμισθώτριας, συμφωνείται μεταξύ των μερών ότι συνιστά εγκατάλειψη και επισείει για το μισθωτή ή τον αντιπρόσωπο αυτού ευθύνη αποκατάστασης κάθε θετικής και αποθετικής ζημίας της εκμισθώτριας.
 • 6. Η ελάχιστη χρέωση ενοικίασης είναι ένα 24ώρο. Κάθε επιπλέον ώρα και ως 3 ώρες επιβαρύνεται με το 1/6 του 24ωρου από το χρόνο παραλαβής. Μετά από τις 3 ώρες χρεώνεται μια πλήρης ημέρα.
 • 7. Το μίσθιο αυτοκίνητο είναι ασφαλισμένο, το δε ασφαλιστήριο συμβόλαιο βρίσκεται στα κεντρικά γραφεία της εκμισθώτριας και ο μισθωτής υποχρεώνεται να τηρεί τους όρους του ασφαλιστηρίου συμβολαίου σχολαστικά. Ο μισθωτής ευθύνεται ατομικά για την κάλυψη των πέρα του ασφαλιστήριου συμβολαίου ζημιών.
 • 8. Ο μισθωτής έλαβε πλήρη γνώση των όρων του ασφαλιστήριου συμβολαίου που καλύπτει το μισθωμένο όχημα.
 • 9. Ο μισθωτής, σε περίπτωση ατυχήματος ή άλλου συμβάντος, υποχρεούται να λάβει αμέσως τα ενδεικνυόμενα μέτρα ασφαλείας, να φροντίσει για τη λήψη αποδεικτικών στοιχείων, ειδοποιώντας αμέσως με fax την εκμισθώτρια. Επίσης, υποχρεούται να παραδώσει, κάθε στοιχείο ή έγγραφο σχετικά με το συμβάν, στην εκμισθώτρια του αυτοκινήτου μέσα σε 24 ώρες.
 • 10. Η εκμισθώτρια εταιρία δεν φέρει καμιά ευθύνη για απολεσθέντα αντικείμενα του μισθωτή ή τρίτων προσώπων που επιβαίνουν σε μισθωμένο όχημα της είτε αυτά εγκαταλείφθηκαν ή απωλέσθησαν μέσα στα γραφεία είτε μέσα στο μισθωμένο όχημα.
 • 11. Απαγορεύεται η οδήγηση του αυτοκινήτου από πρόσωπο, το οποίο δεν ενέκρινε η εκμισθώτρια και το οποίο δεν αναγράφεται στην παρούσα σύμβαση.
 • 12. Ο μισθωτής υποχρεούται να δηλώσει προς την εκμισθώτρια ότι κατέχει άδεια οδήγησης η οποία εκδόθηκε πριν από ένα χρόνο τουλάχιστον ή αν είναι κάτω των 21 ετών. Σε περίπτωση ψεύτικης δήλωσης, ο μισθωτής δεν καλύπτεται ασφαλιστικά και ευθύνεται για την αποκατάσταση των ζημιών της εκμισθώτριας ατομικά. Δεν αποκλείεται η ποινική ευθύνη του μισθωτή.
 • 13. Απαγορεύεται η επισκευή βλάβης του αυτοκινήτου από το μισθωτή με τις δικές του γνώσεις και μέσα.
 • 14. Ο μισθωτής υποχρεούται να πληρώσει οποιαδήποτε μηχανική βλάβη ή αντικατάσταση ελαστικών που καταστράφηκαν κατά την διάρκεια της χρήσης του εκμισθωμένου αυτοκινήτου.
 • 15. Απαγορεύεται, η με οποιαδήποτε τρόπο παρέμβαση στην λειτουργία του χιλιομετρικού συστήματος (κοντέρ). Σε περίπτωση παράβασης του όρου τούτου η εκμισθώτρια έχει το δικαίωμα να προβεί σε προσδιορισμό των διανυθέντων χιλιομέτρων κατά την ελεύθερη κρίση της η οποία είναι δεσμευτική για τον μισθωτή.
 • 16. Απαγορεύεται η έξοδος του αυτοκινήτου από την Ελλάδα χωρίς την έγγραφη προς τούτο συναίνεση και συγκατάθεση της εταιρίας.
 • 17. Απαγορεύεται η οδήγηση του μισθωμένου αυτοκινήτου κατά παράβαση των διατάξεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.
 • 18. Απαγορεύεται η στάθμευση του αυτοκινήτου σε απαγορευμένα μέρη, για τυχόν τέτοια παράνομη στάθμευση ευθύνεται ο μισθωτής. Στην περίπτωση που επιβληθεί στην εκμισθώτρια οποιαδήποτε διοικητική κύρωση και εκ της αιτίας αυτής ζημιωθεί είτε θετικά είτε αποθετικά, ο μισθωτής υποχρεούται να αποκαταστήσει την ως άνω επελθούσα ζημία.
 • 19. Ο μισθωτής υποχρεούται στην εξόφληση του μισθώματος κατά την παράδοση του αυτοκινήτου (εκτός αν συμφωνηθεί αλλιώς), το οποίο προκύπτει από τις ενδείξεις του χιλιομετρητή κατά την παραλαβή και την παράδοση του αυτοκινήτου.
 • 20. Απαγορεύεται η μεταφορά εύφλεκτων υλικών, ρυπαντικών ουσιών, ναρκωτικών και κάθε άλλου άσχετου με την παρούσα σύμβαση, όπως η χρησιμοποίηση του αυτοκινήτου σαν όργανο για διάπραξη παράνομης ή αξιόποινης πράξης.
 • 21. Σε περίπτωση που ο μισθωτής επιθυμεί να παρατείνει τη μίσθωση υποχρεούται μέσα σε 48 ώρες πριν τη λήξη της μίσθωσης να ειδοποιήσει την εκμισθώτρια και να καταβάλει το αντίτιμο των επιπλέον μισθωτικών ημερών, αλλιώς είναι υπεύθυνος αστικά και ποινικά απέναντι στην εκμισθώτρια για την παράνομη ιδιοποίηση του αυτοκινήτου.
 • 22. Η εκμισθώτρια έχει το αναφαίρετο δικαίωμα να λύσει αζημίως για λογαριασμό της την παρούσα σύμβαση οποτεδήποτε διαπιστώσει ότι ο μισθωτής κάνει κακή χρήση του αυτοκινήτου της, κατά παράβαση των όρων της παρούσας.
 • 23. Η εκμισθώτρια δικαιούται να αφαιρέσει το αυτοκίνητο από τα χέρια του μισθωτή ή καθενός που το κατέχει εξ ονόματος του μισθωτή μετά το τέλος του συμβατικού χρόνου μίσθωσης, χωρίς καμία προειδοποίηση, χωρίς να έχει ευθύνη γι' αυτό απέναντι στο μισθωτή και κάθε τρίτο που κατέχει το αυτοκίνητο.
 • 24. Η εκμισθώτρια δεν παραιτείται από κανένα νόμιμο δικαίωμα της είτε αυτό αναφέρεται ρητά στην παρούσα σύμβαση, είτε όχι είτε αυτό προβλέπεται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
 • 25. Οι εκπτώσεις που τυχόν χορηγήθηκαν από την εκμισθώτρια στον μισθωτή, δεν ισχύουν στην περίπτωση μη έγκαιρης πληρωμής, κατά την παράδοση του οχήματος.
 • 26. Ο μισθωτής υποχρεούται κατά την παράδοση του οχήματος να επιστρέψει το όχημα με την ίδια ποσότητα καυσίμου που το παρέλαβε. Σε διαφορετική περίπτωση είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει την αξία του καυσίμου.
 • 27. Με την σύναψη της παρούσης σύμβασης συγκατατίθεται ο μισθωτής στην αποθήκευση και επεξεργασία των προσωπικών - εμπιστευτικών πληροφοριών και δεδομένων από την εκμισθώτρια με σκοπό την δημιουργία βάσης δεδομένων συμπεριλαμβανομένων της στατιστικής ανάλυσης, του πιστωτικού ελέγχου και της εν γένει προστασίας της εκμισθώτριας. Στην περίπτωση παράβασης όρου της παρούσης ο μισθωτής αποδέχεται ότι τα προσωπικά του στοιχεία μπορούν να αποκαλυφθούν σε τρίτους με αποκλειστικό σκοπό την προστασία και την αποκατάσταση της ζημίας της εκμισθώτριας.
 • 28. Ο μισθωτής πρέπει να συμμορφώνεται με όλες τις ισχύουσες διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και της παρούσης, συμπεριλαμβανομένων εκείνων σχετικά με την ηλικία, την άδεια οδήγησης και την πίστωση. Όλοι οι οδηγοί πρέπει να είναι πάνω από 21 ετών και να διαθέτουν άδεια οδήγησης για τουλάχιστον ένα έτος. Οι πρόσθετοι οδηγοί πρέπει να σημειωθούν στο μισθωτήριο συμβόλαιο για να έχουν το δικαίωμα να οδηγήσουν.
 • 29. Όλοι οι οροί του παρόντος θεωρούνται ουσιώδεις και η παράβαση τους παρέχει στην εκμισθώτρια το δικαίωμα να καταγγείλει την παρούσα και να διεκδικήσει αποζημίωση για τις θετικές ή αποθετικές ζημίες της.